18/06/2024

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, HellermannTyton AS

 

1. GENERELT

Ethvert kjøp av produkter produsert eller levert av HellermannTyton AS (heretter kalt „HellermannTyton“) reguleres av disse salgs og leveringsbetingelser, med de tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt mellom partene. Avtale inngås ved utstedelse av ordrebekreftelse fra HellermannTyton. Ordrebekreftelse og disse salgs- og leveringsbetingelser med eventuelle endringer som beskrevet ovenfor, utgjør samlet partenes avtale.

 

2. KONTRAKTSGJENSTANDEN
De leverte produkter skal ha de egenskaper som fremgår av angjeldende produktspesifikasjonen. Utover dette innestår HellermannTyton ikke for at de leverte produkter er egnet for kundens behov eller bruk.

 

3. LEVERING
Leveringsdato blir angitt i ordrebekreftelse tilsendt fra HellermannTyton. For produkter som ikke lagerføres av HellermannTyton og som må spesialbestilles er angitt leveringsdato indikativ, og HellermannTyton bærer i slike tilfeller ikke ansvar for eventuelle forsinkelser. Levering skjer ved HellermannTytons lager i Oslo dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene (Ex.Works). All risiko går over til kjøper ved levering av produktene.

 

4. PRISER M.V.
Ethvert kjøp som reguleres av denne avtalen er basert på HellermannTytons til enhver tid gjeldende prislister, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Alle priser er oppgitt eks. mva, og basert på levering fra HellermannTytons lager (Ex Works). Ved pakketilbud gjelder oppgitt pris kun for den kombinasjon av varer oppgitt i tilbudet.

 

5. BETALING
Betaling skal skje ihht. gjeldende betalingsbetingelser. Ved forsinket betaling svarer kjøper renter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17 des. nr. 100 1976.

 

6. FORSENDELSER
Forsendelser skjer for kjøpers regning og risiko. Vanlig papir/kartongemballasje er inkludert i prisen.

 

7. EKSPEDISJONSGEBYR
For ordre under kr. 1200,- belastes kjøper et ekspedisjonsgebyr på kr. 200,-. Dette gebyret belastes ikke ved restleveranser.

 

8. AVBESTILLING MV.

Enhver anmodning om endring eller avbestilling av bestillingen fra kjøpers side vil kun bli vurdert dersom slik anmodning er fremsatt skriftlig innen 14 dager etter ordredatoen. Slik endring/avbestilling må være skriftlig akseptert av HellermannTyton, og HellermannTyton forbeholder seg retten til fritt å avslå eller godta kundens anmodning. Det gjøres oppmerksom på at spesialbestillinger ikke vil bli tillatt endret/avbestilt.

 

9. RETUR OG BYTTE

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene, må retur eller bytte av produkter som ikke skyldes mangler ved produktene være skriftlig avtalt mellom partene senest 14 dager etter at produktene er levert i henhold til punkt 3 ovenfor. Dersom partene avtaler retur eller bytte av produkter, skal produktene returneres i originalemballasje med vedlagt fakturakopi eller pakkseddel og merkes med kjøpers kontaktperson hos HellermannTyton. Produktene skal byttes/ returneres i vesentlig samme stand som ved levering. Forsendelse av produkter som skal returneres/byttes skjer for kjøpers regning og risiko. Ved retur av produkter beregnes et gebyr på 20 % av varens kostnad, minimum kr. 200,-. Produkter som ikke lagerføres, men må spesialbestilles fra underleverandører, kan ikke byttes eller returneres. Tilsvarende gjelder produkter levert til bruk i offshoreprosjekter.

 

10. FORSINKELSE

HellermannTyton er ikke ansvarlig for forsinkelse som skyldes forhold utenfor Hellermann Tytons kontroll, og som HellermannTyton ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. HellermannTyton er i alle tilfelle ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes underleverandører.

 

11. MANGLER

Mangel foreligger kun dersom de leverte produkter ikke oppfyller de krav som er beskrevet i angjeldende produktspesifikasjon jfr. punkt 2 ovenfor. HellermannTyton er forpliktet til å omlevere mangelfulle produkter dersom kunden krever dette. Mangler kan ikke gjøres gjeldende dersom forholdet skyldes kjøper eller forhold på dennes side. Slike forhold inkluderer blant annet inngrep i produktet uten HellermannTyton samtykke, skader på produktet grunnet ukyndig behandling, kombinasjon med andre produkter, manglende tilsyn eller vedlikehold, eller bruk av produktene i strid med opplysninger gitt fra HellermannTytons side, herunder i strid med de spesifikasjoner HellermannTyton har oppgitt. HellermannTytons ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av tre måneder fra levering av angjeldende produkt.

 

12. REKLAMASJON

Reklamasjoner må skje uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Slik reklamasjon gjøres skriftlig overfor HellermannTyton. Reklamasjon må i alle tilfeller senest skje innen tre måneder etter at produktet ble levert i henhold til punkt 3 ovenfor.

 

13. ERSTATNINGSANSVAR

HellermannTyton er kun erstatningsansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved produkter som beskrevet i punkt 11 ovenfor. Dette gjelder likevel ikke dersom HellermannTyton godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor HellermannTytons kontroll, og som HellermannTyton ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås kun nødvendige og dokumenterte merutgifter som kjøperen er påført som en følge av mangelen. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av mangelen. HellermannTyton er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap anses herunder, dog ikke begrenset til, tap som følge av merarbeid, tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte forventede besparelser, tap som følge av skader som de leverte produkter påfører annet materiell eller annen eiendom, avsavnstap og erstatningskrav fra tredjepart. Samlet maksimal erstatning er uansett oppad begrenset de mangelfulle produkters kostnad.

 

14. SIKKERHET

HellermannTyton forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet for ordrebeløpet.

 

15. SALGSPANT

Som sikkerhet for sitt krav på den pris som skal betales av kunden i henhold til ordrebekreftelsen med tillegg av renter og omkostninger har HellermannTyton salgspant i leverte varer inntil kravet er betalt i sin helhet.

 

16. TVISTER

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to måneder etter at forhandlingene er påbegynt, kan tvisten bringes inn for Oslo tingrett som avtalt verneting.