06/12/2021

Personvernregler for konsulenter

Data-ansvarlig

Hvis du som enkeltperson eller som ansatt i et selskap, fungerer eller har fungert som konsulent for HellermannTyton AS, registrerer og benytter vi dine personopplysninger.

HellermannTyton, Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo (heretter kalt "HellermannTyton" eller "vi"), er dataansvarlig for dine personopplysninger og dermed ansvarlig for å behandle dine disse i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser om databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger, vennligst kontakt vår administrator for databeskyttelse:

Johanna Holmström - HR Business Partner
Tel.: +46 8580 890 46
HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige
E-post: Johanna.Holmstrom(@)HellermannTyton.se

 

Kategorier av personopplysninger som er berørt

Følgende liste inneholder kategorier av personopplysninger som kan bli benyttet. Vær oppmerksom på at ikke alle personopplysningene i den følgende listen vil nødvendigvis bli benyttet. Eksemplene som er oppført under de enkelte kategoriene er ikke fullstendige.

Personlige opplysninger, f.eks. navn, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet

Organisasjonsopplysninger, f.eks. konsultnummer, servicebeskrivelse, arbeidssted, avdeling

Kontaktopplysninger, f.eks., adresse, e-post adresse, telefonnummer

Kontraktopplysninger, f.eks., konsulentens kontrakt og opplysninger om oppdragets oppstart og avslutning samt utførelse av oppdraget

Tidsrelaterte opplysninger, f.eks., arbeidstid og utført arbeide

Sikkerhetsopplysninger, f.eks., adgangskort, tilgangsrettigheter og bruk av adgangskort og rettigheter

Helse- og sikkerhetsinformasjon, f.eks. opplysninger vedrørende arbeidsulykker

IT-relaterte opplysninger, f.eks. bruker-ID, passord, innloggingsdata samt data og protokoller vedrørende bruk av IT-utstyr eller HellermannTytons tjenester som er i samsvar med gjeldende IT-retningslinjer

Finansielle opplysninger, f.eks., bankopplysninger dersom du er eneeier

 

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag
Vi kan være juridisk forpliktet til å benytte dine personopplysninger, for eksempel for å rapportere transaksjoner til myndighetene.

Kontraktsforpliktelse
Vi kan være forpliktet til å benytte dine personopplysninger for å kunne utføre en bestilling eller opprette en servicekontrakt som du eller din arbeidsgiver har signert.

Legitime interesser
Våre legitime interesser inkluderer for eksempel forvaltningen av forretningsforholdet med det formål å oppfylle avtaler som angår deg eller din arbeidsgiver, og / eller for inngåelse av kontrakter med deg eller din arbeidsgiver.

Videre innebærer våre legitime interesser i utgangspunktet å utføre normal forretningsvirksomhet, beskytte tekniske anlegg og utstyr og gjennomføre interne kontroller.

I unntakstilfeller og bare dersom ikke annet juridisk grunnlag gjelder, ber vi deg om at du gir uttrykkelig samtykke til bruk av dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dette har imidlertid ingen effekt på lovlig bruk basert på ditt samtykke før tilbaketrekking.

Formål med benyttelse

Dine personopplysninger, som er oppført i eksemplene under "Kategorier av personopplysninger som er berørt", blir benyttet for de generelle formålene som er angitt nedenfor. Eksemplene oppført under de enkelte formål er ikke utfyllende.

Administrasjon

• For å muliggjøre registreringen i HellermannTytons systemer og generell administrering av din ansettelse hos oss.

   • For å muliggjøre riktig bruk av lisenser

• For å muliggjøre vedlikehold av et oppdaterte organisasjonsdiagrammer og arkiv over ansatte, inkludert utarbeidelse av interne rapporter og statistikk

• For å muliggjøre utbetaling av lønn, pensjon og andre fordeler fra arbeidsgiver til deg, samt lønnsvurderinger, inkludert utarbeidelse av interne rapporter og statistikk

  • For å muliggjøre sporing av prosjekter

 

Rapportering

   • For å muliggjøre rapportering til myndighetene som man er rettslig forpliktet til,

• For å muliggjøre registrering av din arbeidstid / tidsperiode i forbindelse med fakturering til din arbeidsgiver

 

Sikkerhet i arbeidsmiljøet og produktsikkerhet

• For å muliggjøre oppfyllelsen av vår forpliktelse til å skape et trygt arbeidsmiljø (inkludert tilgangskontroll og forebygging av uautorisert tilgang til arbeidsplass eller driftsutstyr), samt tilleggsforpliktelser knyttet til arbeidsmiljøet i henhold til arbeidsmiljø og sikkerhet eller ansettelsesregulativet

• For å muliggjøre oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med produktsikkerhet og kvalitet

 

Arbeidsrelaterte aktiviteter

• For å muliggjøre utførelsen av arbeidsoppgaver, f.eks. skriving av e-post, utarbeidelse av dokumenter, rapporter, forberedelser, tegninger

• For å muliggjøre besvarelser av spørsmål fra deg / din veileder / personellavdelingen i forbindelse med ditt ansettelses- eller IT-utstyr eller til å yte støtte som er nødvendig for at du skal kunne utføre dine arbeidsoppgaver

• For å muliggjøre inspeksjon i samsvar med gjeldende retningslinjer fra HellermannTyton, inkludert etiske regler og IT-retningslinjer for å sikre at slike retningslinjer overholdes og for å undersøke eventuelle påstander om forbudte aktiviteter.

Kilden til personopplysningene

Vi mottar dine personopplysninger fra deg selv eller din arbeidsgiver. Noen personopplysninger kan også genereres automatisk av IT-systemet til HellermannTyton eller tilsvarende systemer, for eksempel når du oppretter din bruker-ID

Overføring av personopplysninger til en tredje part

Hvis det er nødvendig for behandling av personopplysninger, overfører vi disse til andre selskaper i bedriftsgruppen http://www.hellermanntyton.co.uk/company/worldwide eller til eksterne nettsteder. Disse inkluderer også selskaper utenfor EU eller EØS. Vi sørger selvsagt for at mottakerne av informasjonen gir tilstrekkelig garanti for at opplysningene skal brukes lovlig og korrekt, og at mottakerne er kontraktforpliktet til å overholde de lovbestemte forskriftene.

Videre forbeholder vi oss retten til å overføre personopplysninger til en tredje part dersom vi er tvunget til å gjøre dette ved lov, med rettslig avgjørelse fra en ansvarlig rettsinstans eller vedtak fra den relevante offentlige myndighet eller hvis vi er tvunget av handlinger eller unnlatelser fra din side til å ha våre rettigheter, eiendom eller eiendeler beskyttet eller sikret av relevante offentlige myndigheter.

Lagringstid

Dine personopplysninger vil normalt bli lagret i løpet av din konsultasjonsavtale. Etter oppsigelse av ditt konsultasjonsforhold vil vi kun lagre personopplysninger som er ansett nødvendig for å oppfylle formålene som var grunnlaget for innhentingen, og kun frem til at dette formålet er oppfylt, og dersom for lengre tid, kun til det kan være nødvendig for å forplikte seg til å oppfylle lokale rettslige forpliktelser eller oppfylle skattemessige forpliktelser i tilfelle faktiske, avventende eller forventede tvister eller krav.

 

Dine rettigheter

  • Rett til tilgang (artikkel 15 GDPR): Du kan når som helst be om informasjon om hvorvidt eller hvilke personlige data som benyttes av oss, for hvilke formål dette tjener, hvor informasjonen kommer fra, og om nødvendig, til hvilke mottakere denne overføres samt hvor lenge slike personopplysninger er lagret av oss.
  • Rett til endring (artikkel 16 GDPR): Dersom du oppdager at personopplysninger om deg er feilaktige, kan du når som helst kreve at slike opplysninger rettes opp. Om din informasjon er ufullstendig, kan du også kreve at dette blir forbedret.
  • Rett til å slette (Art. 17 GDPR): Dersom du mener at det ikke er bruk for dine personopplysninger, eller det foregår uten tilstrekkelig legitimt grunnlag eller ulovlig av andre grunner, kan du kreve at denne informasjon skal slettes.
  • Rett til begrensning av benyttelse (Art 18 GDPR): I stedet for sletting av din informasjon kan du også kreve at benyttelse av dine personopplysninger blir begrenset dersom opplysningene benyttes ulovlig. Spesielt kan du også kreve en slik begrensning når du bestrider nøyaktigheten av opplysningene eller du har protestert mot bruk av disse.
  • Rett til videreføring (Art.20 GDPR): Med hensyn til personopplysninger som du har selv levert og som benyttes på grunnlag av en kontrakt eller samtykke, kan du kreve at dette blir gjort tilgjengelig for deg i en strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du kan også kreve at dette overføres direkte til en annen data-ansvarlig.
  • Rett til å protestere (Art 21 GDPR): Dersom det oppstår grunner knyttet til din spesielle situasjon som gjør bruk av dine personopplysninger som vi benytter på grunnlag av en interessebalanse, er du berettiget til å motsette deg slik bruk av dine personopplysninger. Hvis dine personopplysninger brukes til direkte markedsføring, har du i alle fall rett til å protestere.
  • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet (Art. 77 GDPR): Dersom du, etter egen mening, tror at dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger er blitt overtrådt, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. I spesielle tilfeller kan du kontakte tilsynsmyndighetene som er ansvarlig i ditt område, på ditt arbeidssted eller der hvor den påståtte overtredelsen har funnet sted.
     

For å sende oss en forespørsel om dine personopplysninger, vennligst fyll ut skjema, klikk her og last ned:  Skjema

Vennligst send det utfylte skjemaet med vanlig post eller e-post til vår administrator for databeskyttelse:

Johanna Holmström - HR Business Partner
Tel.: +46 8580 890 46
HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige
Johanna.Holmstrom(@)HellermannTyton.se

Husk å legge ved dokumenter slik at din identitet kan bekreftes.

 

 

 

Hold kontakt med oss!


Update: 27/11/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.161) | Update: 27/11/2021